2016-01-18

Kafiye sözlüğü: Ş ile biten kelimeler

alaca aş
katıklı aş
maaş
asli maaş
dolgun maaş
naaş
baş
sıkma baş
başa baş
yaş baş
üst baş
kancabaş
kocabaş
alabaş
sallabaş
elmabaş
karabaş
baltabaş
nebbaş
delibaş
iribaş
akbaş
tokmakbaş
küçükbaş
büyükbaş
kızılbaş
yeşilbaş
altınbaş
topbaş
erbaş
demirbaş
adaş
dadaş
kafadaş
arkadaş
bağdaş
çağdaş
kadehdaş
kıyıdaş
dildaş
şekildaş
koldaş
yoldaş
okuldaş
gönüldaş
anlamdaş
toplumdaş
kandaş
zamandaş
vatandaş
çifte vatandaş
yandaş
karındaş
dindaş
çardaş
kavim kardaş
sınırdaş
sırdaş
duygudaş
ülküdaş
görevdaş
paydaş
taydaş
oydaş
boydaş
soydaş
omuzdaş
faş
hurdahaş
dehhaş
haşhaş
kaş
kaş
çatma kaş
kara kaş
çatık kaş
karakaş
nakkaş
dalaş
salaş
talaş
telaş
pürtelaş
flaş
sarmaş dolaş
ulaş
gulaş
maş
çamaş
almaş
kumaş
oynaş
apaş
daraş
faraş
kahramanmaraş
taraş
yaraş
abraş
uğraş
canhıraş
tıraş
dikine tıraş
heykeltıraş
kalemtıraş
elmastıraş
taş
damla taş
kesme taş
dağ taş
yalancı taş
dikili taş
sesli taş
yaprak taş
püskürük taş
buzul taş
kayağan taş
moloz taş
ataş
kabataş
karataş
üçtaş
ayaktaş
hacıbektaş
meslektaş
tektaş
âşıktaş
beşiktaş
denktaş
renktaş
ırktaş
büzüktaş
altıntaş
beştaş
millettaş
kenttaş
yurttaş
dokuztaş
lavaş
karavaş
savaş
iç savaş
sıcak savaş
psikolojik savaş
soğuk savaş
kimyasal savaş
yavaş
yavaş yavaş
gevaş
çuvaş
yaş
ayaş
yamyaş
ayyaş
beş
üç beş
habeş
habeş
gebeş
şeşbeş
hoşbeş
dübeş
bangladeş
yöndeş
ündeş
gündeş
düşündeş
gödeş
kardeş
kardeş kardeş
bey kardeş
üvey kardeş
kız kardeş
öz kardeş
üçkardeş
altıkardeş
yedikardeş
beşkardeş
sütkardeş
fikirdeş
türdeş
evdeş
köydeş
özdeş
ahfeş
keş
cefakeş
sırmakeş
tuğrakeş
çilekeş
keşmekeş
demkeş
kemankeş
afyonkeş
esrarkeş
çerkeş
serkeş
peşkeş
gayretkeş
leş
beleş
keleş
meleş
kalleş
tebelleş
üleş
güneş
peş
breş
kreş
güreş
yağlı güreş
serbest güreş
şeş
düşeş
ateş
alabanda ateş
yaylım ateş
çapraz ateş
kökteş
sesteş
işteş
müşevveş
benzeş
açış
kaçış
saçış
dış
fış fış
hacı fışfış
gıllıgış
kargış
ağış
bağış
yağış
yığış
kış
kara kış
yaz kış
akış
bakış
içe bakış
yan bakış
süzgün bakış
çakış
kakış
itiş kakış
nakış
bırakış
yakış
bıkış
acıkış
çıkış
iniş çıkış
tıkış tıkış
yıkış
alkış
kalkış
sarkış
alış
efektif alış
çalış
alçalış
dalış
çoğalış
kalış
domalış
bunalış
daralış
kısalış
açılış
saçılış
yaradılış
dağılış
sağılış
kılış
takılış
sıkılış
yıkılış
yanılış
kapılış
yapılış
çarpılış
çıkarılış
sarılış
çağrılış
kaldırılış
kandırılış
dolandırılış
kırılış
kıvrılış
ayrılış
sıyrılış
asılış
basılış
kasılış
kısılış
sarsılış
atılış
çatılış
katılış
kapatılış
yaratılış
satılış
tanıtılış
tartılış
yırtılış
yayılış
kazılış
yazılış
kızılış
yanlış
yalan yanlış
yaygın yanlış
kamış
sarıkamış
karkamış
alışılmamış
olmamış
duyulmamış
hımış
geri kalmış
kullanılmış
alışılmış
yırtılmış
atanmış
tanınmış
kalıplaşmış
mışmış
altmış
danış
aldanış
kımıldanış
mırıldanış
homurdanış
budanış
kanış
yıkanış
çalkanış
kıskanış
karıncalanış
kurcalanış
parçalanış
sevdalanış
dalgalanış
yakalanış
çalkalanış
halkalanış
yamalanış
çapalanış
hırpalanış
numaralanış
yaralanış
sıralanış
hastalanış
kovalanış
yalanış
imzalanış
ilaçlanış
sonuçlanış
sınıflanış
bağlanış
dağlanış
sağlanış
nikâhlanış
şahlanış
kamçılanış
yargılanış
kaygılanış
karşılanış
kucaklanış
kundaklanış
çapaklanış
meraklanış
saklanış
yasaklanış
yaltaklanış
tartaklanış
ıslıklanış
boncuklanış
tutuklanış
dallanış
nallanış
sallanış
çullanış
kullanış
tamamlanış
çalımlanış
kurumlanış
heyecanlanış
planlanış
nişanlanış
sonlanış
sabunlanış
dolanış
kaplanış
saplanış
hesaplanış
toplanış
efkârlanış
toparlanış
tasarlanış
yuvarlanış
sınırlanış
hazırlanış
horlanış
zorlanış
uğurlanış
nurlanış
paslanış
ıslanış
hırslanış
haşlanış
telaşlanış
hoşlanış
katlanış
sakatlanış
kanatlanış
ispatlanış
kanıtlanış
tanıtlanış
kısıtlanış
şartlanış
kurtlanış
kutlanış
bulanış
sorgulanış
uygulanış
duygulanış
buğulanış
kurulanış
kutulanış
onaylanış
oylanış
boylanış
huylanış
nazlanış
hızlanış
sızlanış
sabırsızlanış
horozlanış
huysuzlanış
tırmanış
inanış
oynanış
kapanış
taranış
yaranış
davranış
takınaklı davranış
toplumsal davranış
tepkisel davranış
kıvranış
kuşanış
tanış
saptanış
utanış
kıvanış
yanış
dayanış
uyanış
kazanış
uzanış
sığınış
sakınış
yakınış
kalkınış
salınış
kılınış
tanınış
tapınış
çırpınış
arınış
ısınış
kaşınış
taşınış
yırtınış
apış
kapış
sapış
tapış
yapış
yapış yapış
tıpış tıpış
çarpış
çırpış
arış
barış
iç barış
kabarış
karış
bir karış
karış karış
karmakarış
yakarış
yalvarış yakarış
çıkarış
şımarış
koparış
kararış
sararış
morarış
sarış
aktarış
kurtarış
kaytarış
varış
yalvarış
yarış
uyarış
kızarış
bağrış
bağrış çağrış
kaçırış
sığdırış
aldırış
çaldırış
daldırış
kaldırış
saldırış
çıldırış
andırış
kandırış
dalgalandırış
dolandırış
caydırış
kaydırış
çığırış
kırış kırış
vuruş kırış
hıçkırış
fışkırış
haykırış
anırış
aksırış
şaşırış
çaktırış
çarptırış
kutsallaştırış
sıkıştırış
çalıştırış
karıştırış
kızıştırış
kıvırış
kayırış
sıyırış
basış
kısış
sarsış
sırnaşış
tanışış
atış
potalı atış
çengel atış
çift atış
batış
çatış
aldatış
çıtırdatış
çalkalatış
ağlatış
dağlatış
anlatış
çınlatış
kaplatış
hoplatış
fırlatış
ıslatış
çatlatış
çıtlatış
kanatış
donatış
oynatış
kapatış
aratış
taratış
yaratış
satış
alivre satış
konsinye satış
efektif satış
vadeli satış
kredili satış
indirimli satış
önceden satış
peşin satış
tutulu satış
aksatış
kuşatış
yumuşatış
yatış
dayatış
uzatış
acıtış
dağıtış
tanıtış
sapıtış
arıtış
kırıtış
sırıtış
ısıtış
alçaltış
çoğaltış
kısaltış
artış
abartış
tartış
kışkırtış
yırtış
yıvış yıvış
cayış
kocayış
harcayış
çağıldayış
kımıldayış
parıldayış
hırıldayış
horuldayış
gıcırdayış
fıkırdayış
kıkırdayış
hışırdayış
çıtırdayış
kayış
aşırma kayış
yıkayış
çalkayış
çabalayış
kurcalayış
parçalayış
fırçalayış
damgalayış
çalkalayış
halkalayış
kolalayış
hırpalayış
karalayış
numaralayış
sıralayış
duralayış
noktalayış
kovalayış
yalayış
imzalayış
kulaçlayış
kılıçlayış
suçlayış
zayıflayış
ağlayış
çağlayış
dağlayış
nikâhlayış
kamçılayış
salgılayış
karşılayış
kucaklayış
gıdaklayış
kundaklayış
gırtlaklayış
duraklayış
saklayış
savsaklayış
tartaklayış
gıcıklayış
açıklayış
gıdıklayış
kaşıklayış
kazıklayış
koklayış
topallayış
sollayış
selamlayış
tamamlayış
çalımlayış
tanımlayış
anlayış
çınlayış
sabunlayış
kaplayış
saplayış
hesaplayış
hoplayış
toplayış
parlayış
tasarlayış
ihtiyarlayış
fırlayış
hırlayış
sınırlayış
hazırlayış
horlayış
zorlayış
uğurlayış
tıslayış
başlayış
çatlayış
katlayış
patlayış
ispatlayış
tanıtlayış
kısıtlayış
rastlayış
kutlayış
kurulayış
kutulayış
havlayış
sızlayış
tuzlayış
kanayış
kınayış
sınayış
bunayış
kaynayış
oynayış
arayış
tarayış
sıçrayış
doğrayış
kıprayış
kavrayış
sayış
aksayış
duraksayış
kanıksayış
susayış
yaşayış
okşayış
saptayış
yayış
dayayış
acıyış
kıyış
şakıyış
tanıyış
taşıyış
kazıyış
yazış
kızış
sızış
ince iş
kârlı iş
bulaşık iş
çürük iş
ağır iş
götürü iş
beyaz iş
ibiş
erciş
çiş
geçiş
üst geçiş
yatay geçiş
dikey geçiş
seçiş
içiş
biçiş
diş
takma diş
kazma diş
dişe diş
damaklı diş
kesici diş
yirmilik diş
uzun diş
diş diş
alt diş
üst diş
öğütücü diş
yiddiş
hak ediş
reddediş
iğdiş
gidiş
durendiş
fiş
erkek fiş
afiş
mafiş
eğiş
değiş
hiş
fahiş
tedhiş
müthiş
çekiş
sekiş
dikiş
çifte dikiş
tel dikiş
çift dikiş
birikiş
inceliş
yüceliş
geliş
gidiş geliş
çömeliş
yöneliş
köreliş
yükseliş
biliş
geçiliş
seçiliş
içiliş
diliş
gidiliş
eğiliş
çekiliş
dikiliş
irkiliş
yeniliş
gönderiliş
geriliş
seriliş
gösteriliş
veriliş
eğriliş
diriliş
giriliş
pişiriliş
değiştiriliş
çevriliş
devriliş
sivriliş
siliş
kesiliş
eksiliş
iletiliş
itiliş
seviliş
giyiliş
eziliş
geziliş
çiziliş
diziliş
hamiş
geçmiş
belirli geçmiş
gelmiş geçmiş
günü geçmiş
belirsiz geçmiş
öz geçmiş
emiş
çemiş
ödemiş
el değmemiş
işitilmemiş
görülmemiş
görmemiş
yemiş
koca yemiş
kuru yemiş
karayemiş
bilmiş
çokbilmiş
seçilmiş
ezilmiş
ermiş
görmüş geçirmiş
bitirmiş
kişmiş
gelişmiş
az gelişmiş
yetişmiş
yetmiş
niş
kaniş
güceniş
ödeniş
geniş
karnı geniş
havsalası geniş
mezhebi geniş
içi geniş
yüreği geniş
eli geniş
işkembesi geniş
ufku geniş
indirgeniş
beğeniş
tükeniş
içleniş
güçleniş
debeleniş
neticeleniş
inceleniş
zedeleniş
efeleniş
şüpheleniş
öfkeleniş
kümeleniş
yineleniş
çevreleniş
keseleniş
örseleniş
neşeleniş
niteleniş
erteleniş
istifleniş
eğleniş
ileniş
dileniş
ilgileniş
sergileniş
çiçekleniş
köpekleniş
istekleniş
köstekleniş
didikleniş
kökleniş
köpükleniş
sürükleniş
dölleniş
külleniş
nemleniş
dilimleniş
bölümleniş
çözümleniş
şenleniş
perçinleniş
önleniş
hüzünleniş
edepleniş
kederleniş
kibirleniş
sinirleniş
körleniş
sesleniş
hevesleniş
hisleniş
süsleniş
işleniş
hiddetleniş
paketleniş
kenetleniş
kuvvetleniş
niyetleniş
gözetleniş
ümitleniş
örgütleniş
köprüleniş
kötüleniş
büyüleniş
evleniş
söyleniş
izleniş
gizleniş
temizleniş
çiğneniş
iğreniş
öğreniş
direniş
imreniş
önemseniş
döşeniş
yelteniş
güveniş
bezeniş
özeniş
serzeniş
şahniş
iniş
yumuşak iniş
biniş
diniş
didiniş
finiş
fotofiniş
değiniş
kiniş
çekiniş
yekiniş
silkiniş
siliniş
tepiniş
geriniş
siniş
tiksiniş
seviniş
giyiniş
geziniş
korniş
kişniş
tepiş
derpiş
serpiş
sipariş
eriş
gönderiş
geriş
öneriş
ürperiş
seriş
gösteriş
veriş
göveriş
alışveriş
pazarlıklı alışveriş
tefriş
tahriş
çiriş
geçiriş
içiriş
eğdiriş
değdiriş
bildiriş
eğlendiriş
ilgilendiriş
köklendiriş
seslendiriş
kuvvetlendiriş
indiriş
sindiriş
giydiriş
gezdiriş
sezdiriş
giriş
geğiriş
kiriş
çemkiriş
deliriş
kemiriş
pişiriş
şişiriş
getiriş
yitiriş
çektiriş
kestiriş
köleleştiriş
seyrekleştiriş
kökleştiriş
körleştiriş
kömürleştiriş
çiftleştiriş
kötüleştiriş
çeviriş
emziriş
muharriş
kesiş
şiş
kabaşiş
haşiş
keşiş
köpekleşiş
tağşiş
bahşiş
değişiş
cuşiş
fetiş
inceletiş
iletiş
körletiş
işletiş
demetletiş
yönetiş
öğretiş
titretiş
üretiş
benzetiş
gözetiş
teftiş
itiş
bitiş
incitiş
eritiş
işitiş
inceltiş
pastiş
perestiş
postiş
akrostiş
müfettiş
başmüfettiş
maviş
geviş
meneviş
reviş
seviş
çerviş
derviş
teşviş
becayiş
alayiş
nümayiş
asayiş
küşayiş
sitayiş
deyiş
son deyiş
ön deyiş
gümbürdeyiş
özdeyiş
esirgeyiş
ebeleyiş
niceleyiş
gölgeleyiş
kekeleyiş
silkeleyiş
çelmeleyiş
iğneleyiş
sahneleyiş
yineleyiş
çevreleyiş
örseleyiş
niteleyiş
erteleyiş
geveleyiş
hafifleyiş
istifleyiş
sergileyiş
gerileyiş
bekleyiş
etekleyiş
destekleyiş
köstekleyiş
ilikleyiş
sürükleyiş
yükleyiş
engelleyiş
çengelleyiş
çimleyiş
dilimleyiş
çözümleyiş
kefenleyiş
inleyiş
perçinleyiş
dinleyiş
sezinleyiş
önleyiş
ezberleyiş
içerleyiş
ilerleyiş
terleyiş
gürleyiş
işleyiş
paketleyiş
demetleyiş
gözetleyiş
örgütleyiş
kötüleyiş
büyüleyiş
kahreyleyiş
söyleyiş
izleyiş
gizleyiş
temizleyiş
özleyiş
gözleyiş
deneyiş
çiğneyiş
esneyiş
kişneyiş
kükreyiş
titreyiş
üreyiş
türeyiş
hafifseyiş
önemseyiş
benimseyiş
küçümseyiş
gülümseyiş
döşeyiş
gevşeyiş
isteyiş
bezeyiş
benzeyiş
giyiş
eriyiş
yiyiş
nevaziş
geziş
seziş
çiziş
diziş
branş
tranş
rövanş
bronş
boş
kafası boş
içi boş
eli boş
tahtaboş
başıboş
liboş
bomboş
godoş
foş
hoş
bir hoş
gönlü hoş
nahoş
meyvehoş
sarhoş
hoşhoş
helalühoş
mayhoş
loş
galoş
kartaloş
floş
kloş
kirloş
minnoş
nonoş
varoş
broş
palyoş
döş
döl döş
babaköş
arş
marş
millî marş
marş marş
borş
uçuş
yalama uçuş
kör uçuş
duş
berduş
aguş
merzengûş
doğuş
koğuş
huş
tevahhuş
bihuş
fuhuş
kuş
alıcı kuş
yırtıcı kuş
makaralı kuş
boğmaklı kuş
kurt kuş
karakuş
akkuş
akkuş
kokuş
bitli kokuş
sokuş
değiş tokuş
yokuş
iniş yokuş
baykuş
yanlış yunluş
oluş
sıralı oluş
ön oluş
birey oluş
soy oluş
kayboluş
doluş
varoluş
kahroluş
soluş
buluş
sokuluş
sunuluş
kuruluş
vuruluş
kavruluş
savruluş
kurtuluş
tutuluş
oyuluş
bozuluş
muş
muş
gündoğmuş
kokmuş
olmuş
dolmuş
dondurulmuş
kavrulmuş
çifte kavrulmuş
tutulmuş
oturmuş
durmuş oturmuş
okumuş
doymuş
konuş
okunuş
dokunuş
sunuş
tutunuş
savunuş
soyunuş
serpuş
mefruş
matruş
buruş buruş
duruş
temel duruş
esas duruş
rahat duruş
dolduruş
durduruş
kuduruş
malumatfuruş
doğuruş
soğuruş
cuşuhuruş
kuruş
kuruş kuruş
oturuş
kusturuş
tutturuş
vuruş
çift vuruş
serbest vuruş
kavuruş
doyuruş
susuş
mağşuş
tuş
rötuş
kartuş
manyetik kartuş
somurtuş
savurtuş
soğutuş
okutuş
kurutuş
tutuş
çavuş
uzatmalı çavuş
astsubay kıdemli çavuş
uzman çavuş
astsubay çavuş
karaçavuş
başçavuş
kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay başçavuş
üstçavuş
kıdemli üstçavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubay üstçavuş
kovuş
oyuş
doyuş
soyuş
duyuş
soğuyuş
okuyuş
dokuyuş
soluyuş
koruyuş
kuruyuş
uyuyuş
cümbüş
gercüş
eciş bücüş
çüş
ölçüş
göçüş
düş
çüngüş
söğüş
zebunküş
çöküş
söküş
ürküş
büküş
rüküş
pelüş
ölüş
bölüş
ülüş
küçülüş
gülüş
yapmacık gülüş
dökülüş
sökülüş
bükülüş
gömülüş
örülüş
dürülüş
sürülüş
öğütülüş
ürkütülüş
yürütülüş
övülüş
dövülüş
çözülüş
büzülüş
süzülüş
ölmüş
gömüş
kömüş
görmüş
sonradan görmüş
güngörmüş
umurgörmüş
gümüş
yeni gümüş
dönüş
yuvaya dönüş
gidiş dönüş
bölünüş
görünüş
sürünüş
düşünüş
sürtünüş
dövünüş
öpüş
örüş
görüş
karşı görüş
ileri görüş
uzak görüş
açık görüş
taharrüş
öldürüş
döndürüş
sürdürüş
öğürüş
böğürüş
sömürüş
köpürüş
süpürüş
sürüş
öksürüş
düşürüş
götürüş
düşüş
ötüş
örtüş
dürtüş
püskürtüş
köpürtüş
sürtüş
öğütüş
çürütüş
büyütüş
övüş
dövüş
danışıklı dövüş
sövüş
teşevvüş
çürüyüş
yürüyüş
cebrî yürüyüş
sessiz yürüyüş
büyüyüş
taayyüş
çözüş
yüzüş
sevkülceyş

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: