2016-01-18

Kafiye sözlüğü: M ile biten kelimeler

am
taam
cam
mikalı cam
plastik cam
kristal cam
buzlu cam
beyaz cam
ısıcam
insicam
encam
serencam
çam
top çam
alaçam
alaçam
karaçam
kızılçam
dam
adam
baba adam
kurbağa adam
sokaktaki adam
tek adam
balık adam
kiralık adam
bulaşık adam
teknik adam
yarım adam
kardan adam
müslüman adam
altın adam
son adam
ömür adam
kötü adam
beyaz adam
lüzumsuz adam
makadam
madam
asılmışadam
istihdam
çıdam
ısıdam
idam
inhidam
ikdam
endam
dipdam
yordam
yol yordam
cudam
saydam
yarı saydam
gam
majör gam
poligam
balgam
tuzlu balgam
amalgam
şalgam
küçük şalgam
hengâm
monogam
bargam
ham
haham
ifham
istifham
mülahham
iham
izdiham
ilham
ipham
istirham
esham
itham
evham
katliam
dersiam
kam
kâm
bakam
makam
adli makam
kaymakam
rakam
toparlak rakam
astronomik rakam
hodkâm
ahkâm
istihkâm
intikam
diğerkâm
zükâm
lam
lâm
salam
kelam
hasılıkelam
velhasılıkelam
edebikelam
selam
kandilli selam
yerden selam
aleykümselam
vesselam
sellemehüsselam
salatüselam
flam
bağlam
sağlam
sapasağlam
ilam
ihtilam
reklam
sırılsıklam
sırsıklam
anlam
bağlamsal anlam
eş anlam
ikiz anlam
dolam
kaplam
toplam
barlam
islam
şeyhülislam
ulam
ulam ulam
boylam
cızlam
hamam
kızılcahamam
tamam
natamam
tastamam
imam
başimam
ihtimam
inzimam
itmam
nam
anam
bednam
enam
sairfilmenam
ağnam
inam
iğtinam
donam
vietnam
ram
haram
dram
melodram
meram
meram
diyafram
volfram
gram
dekagram
anagram
diyagram
miligram
epigram
desigram
santigram
elektroansefalogram
kilogram
program
sayfalanmış program
paket program
hektogram
radyogram
kardiyogram
doğram
ehram
ihram
sıram sıram
ihtiram
ikram
izazuikram
izzetüikram
buram buram
kuram
kavram
tümel kavram
bayram
sam
inkısam
irtisam
aksam
balsam
kapsam
barsam
birsam
ressam
benzetici ressam
susam
yaşam
faturalı yaşam
sağlıklı yaşam
sosyal yaşam
özel yaşam
öz yaşam
ihtişam
akşam
sabah akşam
koşam
giyim kuşam
tam
hitam
tamtam
notam
hipopotam
ortam
ekolojik ortam
çoklu ortam
tutam
tutam tutam
bir tutam
eytam
darüleytam
ruam
avam
devam
berdevam
kıvam
akvam
acıpayam
kıyam
yamyam
eyyam
zam
veziriazam
sadrazam
muntazam
gayrimuntazam
izam
nizam
yanaşık nizam
iltizam
bililtizam
intizam
ilzam
istilzam
munzam
uzam
muazzam
cüzzam
hüzzam
sultanihüzzam
em
cem
acem
acem
ayinicem
mütercem
biçem
perçem
dem
her dem
adem
âdem
âdem
badem
acı badem
katmerli badem
beniâdem
kadem
sabitkadem
madem
mukaddem
halisüddem
dembedem
çiğdem
acı çiğdem
sarıçiğdem
müstahdem
kıdem
deveranıdem
nurudidem
tandem
gündem
modem
ödem
erdem
morfem
gem
göğem
hem
ehem
mülhem
bohem
müphem
merhem
dirhem
dirhem dirhem
bir dirhem
kem
hakem
orta hakem
yardımcı hakem
yan hakem
başhakem
lalüebkem
çekem
müstahkem
muhkem
hikem
görkem
alem
âlem
dünya âlem
cümle âlem
el âlem
bir âlem
dış âlem
harcıâlem
devriâlem
ibretiâlem
kalem
dolma kalem
kara kalem
kurşun kalem
bir kalem
kömür kalem
kamış kalem
sabit kalem
tükenmez kalem
çalakalem
ceffelkalem
allahualem
amblem
problem
içlem
elem
imgelem
kelem
telem
ikilem
şilem
eklem
örneklem
seklem
denklem
diferansiye denklem
yüklem
ortak yüklem
allem
bellem
aşırı bellem
müsellem
enlem
önlem
ünlem
derlem
seslem
eşlem
işlem
bilgi işlem
veri işlem
aritmetik işlem
dört işlem
eylem
yardımcı eylem
ek eylem
olumlu eylem
olumsuz eylem
yöneylem
söylem
izlem
özlem
gözlem
düzlem
eğik düzlem
ekliptik düzlem
düşey düzlem
entimem
nem
mutlak nem
bağıl nem
salt nem
sanem
bir tanem
şebnem
çiğnem
kaknem
cehennem
fonem
önem
dönem
barem
harem
mübrem
lacerem
kerem
kesik kerem
epikerem
muhterem
verem
mahrem
namahrem
şahrem şahrem
krem
toparlayıcı krem
nemlendirici krem
patakrem
teorem
deprem
artçı deprem
eş deprem
muharrem
titrem
ekstrem
ürem
sem
sem
kasem
yemin kasem
mürtesem
kösem
sersem
mukassem
kıyasımukassem
mücessem
şem
muhteşem
döşem
tem
matem
sitem
meltem
krizantem
yöntem
sarmal yöntem
bulgusal yöntem
totem
istem
sağistem
meristem
sistem
ondalık sistem
metrik sistem
modüler sistem
gövem
yem
kesif yem
ak yem
balast yem
siyem siyem
buhurumeryem
dizyem
zem
dizem
amfizem
gizem
elzem
zemzem
düzem
kıvılcım
açım
adım
üç adım
adi adım
paytak adım
ilk adım
adım adım
uygun adım
koşar adım
hırsız adım
hadım
tadım
gıdım
gıdım gıdım
bir gıdım
paldım
çıtkırıldım
yardım
nakdî yardım
insani yardım
ilk yardım
toplumsal yardım
sosyal yardım
ılgım salgım
ılgım
ağım
bağım
lağım
sağım
şahım
ahım şahım
hımhım
akım
dalgalı akım
paralel akım
doğru akım
bakım
tam bakım
yoğun bakım
çakım
kakım
fotoakım
rakım
bırakım
takım
millî takım
takım takım
asım takım
alt takım
birtakım
yakım
sıkım
tıkım
yıkım
zıkkım
zehir zıkkım
alkım
salkım
salkım salkım
mor salkım
sarısalkım
talkım
kımkım
kırkım
alım
ön alım
zor alım
dış alım
spot alım
çalım
alım çalım
kalım
ölüm kalım
bunalım
toplumsal bunalım
boşalım
yalım
yalım yalım
ılım
açılım
dağılım
atılım
katılım
yazılım
ıklım tıklım
tıklım tıklım
pıllım pıllım
yaylım
hanım
küçük hanım
büyük hanım
bağlanım
yankılanım
kullanım
dolanım
duygulanım
donanım
davranım
tanım
saptanım
dayanım
kazanım
uzanım
açınım
sakınım
salınım
kırınım
aşınım
ışınım
yayınım
nuruaynım
yapım
ortak yapım
üstün yapım
eş yapım
çarpım
harım
çıkarım
onarım
sarım
tasarım
ilk tasarım
başarım
tarım
sulu tarım
kuru tarım
aktarım
kurtarım
tümevarım
suvarım
yarım
pabucu yarım
uyarım
çağrım
kaldırım
orta kaldırım
yıldırım
yıldırım
canlandırım
çağırım
kırım
kırım
kırım kırım
soykırım
sırım
yatırım
ölü yatırım
yaptırım
artırım
bastırım
kıvrım
kıvrım kıvrım
ayrım
ince ayrım
pıyrım pıyrım
asım
basım
ayrı basım
tıpkıbasım
hasım
muhasım
kasım
kasım kasım
tasım
çok tasım
ön tasım
astasım
hısım
kısım
kısım
tılsım
sarsım
aşım
bağdaşım
alaşım
başkalaşım
iç başkalaşım
dış başkalaşım
bağlaşım
bağlılaşım
yaklaşım
dolaşım
ulaşım
paylaşım
uylaşım
uzlaşım
taşım
savaşım
yığışım
hışım
bakışım
toplu çalışım
karışım
yarışım
çağrışım
görsel-işitsel çağrışım
ayrışım
atım
katım
anlatım
donatım
ordu donatım
oynatım
yaratım
satım
alım satım
dış satım
spot satım
yatım
uzatım
rıhtım
dağıtım
kalıtım
yalıtım
tanıtım
arıtım
kırıtım
kırıtım kırıtım
ışıtım
kayıtım
sağaltım
çoğaltım
yoğaltım
kısaltım
boşaltım
artım
tartım
yırtım
astım
uygulayım
sayım
açık sayım
varsayım
yayım
kıyım
iri kıyım
kıyım kıyım
hazım
kazım
lazım
neme lazım
mülazım
nazım
nâzım
serbest nazım
levazım
yazım
sesçil yazım
sızım sızım
im
çizgi im
daim
her daim
devridaim
kaim
karaim
cim
hacim
muhacim
müneccim
recim
tecim
cicim
sicim
mütercim
ikircim
çim
çim çim
geçim
seçim
ara seçim
mahallî seçim
kısmi seçim
ön seçim
içim
biçim
tek biçim
eş biçim
elçim
hadim
hadim
kadim
kelamıkadim
nadim
edim
nedim
didim
takdim
efendim
neodim
praseodim
seğirdim
eğim
sevdiceğim
değim
rahim
rahîm
sılayırahim
vahim
fehim
lehim
sehim
vehim
tefhim
mütevehhim
mühim
rejim
kapalı rejim
açık rejim
kim
akim
hakim
hâkim
müterakim
sakim
takim
müstakim
ekim
çekim
soya çekim
tıpkıçekim
hekim
lokman hekim
uzman hekim
başhekim
nitekim
tahkim
dikim
birikim
mütehakkim
mukim
lim
alim
âlim
halim
yellim yelalim
salim
sağ salim
talim
zalim
mezalim
elim
yücelim
çelim
karşı gelim
tümdengelim
gelgelelim
yönelim
neme yönelim
yere yönelim
selim
selim
halim selim
seselim
aklıselim
kalbiselim
zevkiselim
hissiselim
yükselim
ilim
manevi ilim
bilim
toplumsal bilim
hayal bilim
sosyal bilim
popüler bilim
dilim
dilim dilim
eğilim
kilim
milim
milim milim
gerilim
alçak gerilim
yüksek gerilim
iklim
tropikal iklim
karasal iklim
muallim
başmuallim
hellim
mütekellim
müsellim
teslim
islim
müslim
gayrimüslim
muzlim
mim
tamim
müteammim
mütemmim
pandomim
tasmim
nuruçeşmim
nim
denim
belirlenim
üstlenim
izlenim
öğrenim
zorunlu öğrenim
öz öğrenim
ortaöğrenim
yükseköğrenim
ilköğrenim
direnim
inim inim
geçinim
edinim
dilinim
gereksinim
değişinim
devinim
öz devinim
homonim
anonim
sinonim
antroponim
akronim
pim
harim
mücrim
erim
erim erim
gönderim
kerim
kur'an-ı kerim
höşmerim
serim
terim
orta terim
küçük terim
büyük terim
gösterim
verim
eğrim
birim
son birim
cirim
geçirim
dirim
ölüm dirim
bildirim
yazılı bildirim
geri bildirim
indirim
bindirim
sindirim
girim
mirim
pirpirim
pişirim
devşirim
getirim
bitirim
gerektirim
geciktirim
biriktirim
kestirim
eleştirim
üleştirim
değiştirim
geliştirim
yetiştirim
çevirim
eskrim
mükrim
prim
müteverrim
golfstrim
evrim
çevrim
devrim
karşı devrim
sim
merasim
esim
cesim
kesim
ince kesim
özel kesim
yaş kesim
nesim
resim
dağlama resim
kazıma resim
yakma resim
ıstampa resim
baskı resim
canlı resim
çizgi resim
gölgeli resim
temsilî resim
çıplak resim
vesikalık resim
cam resim
saydam resim
net resim
nevresim
isim
takma isim
isimden türeme isim
pekiştirmeli isim
birleşik isim
yalın isim
cins isim
türemiş isim
somut isim
soyut isim
cisim
kirpiksi cisim
billur cisim
basit cisim
taksim
tersim
mütebessim
mevsim
ölü mevsim
kümeleşim
bileşim
bilgileşim
etkileşim
düzenleşim
yerleşim
birleşim
bireşim
titreşim
yeşim
benzeşim
geçişim
didişim
değişim
gelişim
bilişim
pişim
ibrişim
gülibrişim
erişim
bildirişim
girişim
özel girişim
iletişim
uz iletişim
yönetişim
yetişim
eytişim
tim
vurucu tim
hatim
betim
tüketim
ticari tüketim
iletim
sesletim
denetim
sıkı denetim
ön denetim
öz denetim
yönetim
merkezî yönetim
ortak yönetim
kabuk yönetim
yerel yönetim
sivil yönetim
yerinden yönetim
öz yönetim
sıkıyönetim
öğretim
açık öğretim
teknik öğretim
temel öğretim
yaygın öğretim
etkin öğretim
ortaöğretim
yükseköğretim
ilköğretim
üretim
fason üretim
şetim
yetim
benzetim
gözetim
iç itim
bitim
eğitim
işbaşında eğitim
karma eğitim
taşımalı eğitim
meslek içi eğitim
hizmet içi eğitim
millî eğitim
teknik eğitim
temel eğitim
görsel-işitsel eğitim
yaygın eğitim
örgün eğitim
lisansüstü eğitim
ritim
işitim
yitim
yöneltim
düzeltim
santim
öz belirtim
evirtim
istim
oldum bittim
müdavim
kavim
mukavim
devim
uza devim
öz devim
sevim
takvim
miladi takvim
rumi takvim
hicri takvim
kamerî takvim
mülayim
deyim
cebirsel deyim
işleyim
deneyim
giyim
hazır giyim
siyim siyim
yiyim
azim
tazim
ezim ezim
münhezim
mültezim
çizim
geometrik çizim
tasar çizim
dizim
dizim dizim
müstelzim
tanzim
enzim
napalm
film
polisiye film
pozitif film
çizgi film
tarihî film
renkli film
sesli film
dizi film
belgesel film
üç boyutlu film
sözlü film
sessiz film
mikrofilm
om
bom
çıtırbom
domdom
kondom
trahom
kom
glokom
sarkom
slalom
sölom
nom
lavdanom
genom
metronom
astronom
gastronom
otonom
lipom
rom
brom
sendrom
hipodrom
pogrom
krom
som
şom
atom
ültimatom
fantom
semptom
yom
miyom
aksiyom
zom
kromozom
homolog kromozom
santrozom
mezozom
angström
alarm
epiderm
endoderm
hipoderm
ektoderm
mezoderm
sperm
mezoterm
izoterm
form
reform
kloroform
platform
norm
hücum
hızlı hücum
olçum
mahdum
referandum
memorandum
karborundum
yudum
yudum yudum
boğum
boğum boğum
doğum
ölü doğum
ham hum
mefhum
tohum
buğdaysı tohum
merhum
mevhum
kum
vakum
mahkûm
zakkum
lokum
latilokum
sokum
merkum
malum
blum
filum
parabellum
karşı olum
dolum
toplum
ilkel toplum
ulum
doğrulum
ışığa doğrulum
güne doğrulum
yere doğrulum
tulum
tutulum
oylum
ek oylum
oylum oylum
mazlum
mum
mağmum
minimum
maksimum
optimum
umum
alelumum
bilumum
sfagnum
uknum
onum
konum
dokunum
solunum
suni solunum
aerobik solunum
yapay solunum
korunum
sunum
rum
bodrum
bodrum
serum
bağışık serum
yoğrum
mahrum
corum
çorum
dorum
forum
sorum
torum
yorum
kolostrum
burum burum
uçurum
durum
coğrafi durum
seferî durum
açık durum
istenmeyen durum
yalın durum
toplu durum
süredurum
yoğurum
kurum
oturum
kapalı oturum
gizli oturum
açık oturum
birleşik oturum
dışa vurum
dış vurum
duyurum
erzurum
şovrum
masum
rüsum
meşum
koşum
oluşum
sosyal oluşum
kavuşum
alçak kavuşum
uyuşum
ketum
arboretum
rektum
momentum
hortum
tortum
tutum
yutum
niyobyum
paladyum
vanadyum
radyum
stadyum
medyum
rubidyum
iridyum
ommatidyum
prezidyum
kolodyum
podyum
rodyum
sodyum
rutherfordyum
kambiyum
kombiyum
kolombiyum
erbiyum
terbiyum
iterbiyum
skandiyum
indiyum
siborgiyum
kadmiyum
holmiyum
fermiyum
osmiyum
dubniyum
ruentgeniyum
hafniyum
kaliforniyum
evropiyum
bohriyum
itriyum
küriyum
kalsiyum
fransiyum
stronsiyum
konsorsiyum
hassiyum
darmstadtiyum
lorentiyum
dilüviyum
amerikyum
kolokyum
galyum
talyum
nobelyum
helyum
berkelyum
epitelyum
berilyum
linolyum
tulyum
germanyum
uranyum
selenyum
renyum
rutenyum
hahnyum
gadolinyum
alüminyum
aktinyum
protaktinyum
zirkonyum
polonyum
amonyum
armonyum
harmonyum
pozitronyum
plütonyum
neptünyum
aynştaynyum
oyum
doyum
baryum
solaryum
samaryum
planetaryum
insektaryum
akvaryum
metneryum
seryum
döteryum
toryum
krematoryum
sanatoryum
moratoryum
oditoryum
prevantoryum
mazuryum
potasyum
lütesyum
silisyum
disprosyum
prometyum
teknetyum
lityum
trityum
uyum
ön uyum
duyum
uza duyum
kuyum
mendelevyum
kurçatovyum
kayyum
magnezyum
sezyum
sempozyum
zum
manzum
bozum
lüzum
albüm
tehacüm
tahaccüm
ölçüm
basınç ölçüm
açı ölçüm
ozon ölçüm
eş ölçüm
göçüm
ışığa göçüm
ışık göçüm
takaddüm
mürdüm
kudüm
güdüm
eş güdüm
parfüm
güm
begüm
düğüm
düğüm düğüm
kördüğüm
güğüm
tefehhüm
tevehhüm
kem küm
teraküm
tahakküm
çöküm
döküm
söküm
büküm
hüküm
gıyabi hüküm
peşin hüküm
yüküm
selamünaleyküm
büklüm
iki büklüm
büklüm büklüm
süklüm püklüm
tazallüm
tekellüm
tesellüm
teslim tesellüm
ölüm
bölüm
alt bölüm
bağımsız bölüm
zulüm
çözülüm
taammüm
teyemmüm
terennüm
dönüm
sönüm
görünüm
genel görünüm
sorulu görünüm
düşünüm
üğrüm
örüm
görüm
teverrüm
bürüm
cürüm
dürüm
dürüm dürüm
sürdürüm
sürüm
sürüm sürüm
düşürüm
karşı düşürüm
türüm
götürüm
kötürüm
köskötürüm
dönüştürüm
tebessüm
tecessüm
küşüm
bölüşüm
dönüşüm
tüm
bitüm
kostüm
yürütüm
süyüm
çözüm
iki gözüm
üzüm
şıralık üzüm
üzüm üzüm
yaş üzüm
kuru üzüm
çöpsüz üzüm
düzüm düzüm
süzüm süzüm
parttaym
rüşeym
orgazm
spazm
bezm
dadaizm
manihaizm
arkaizm
lamaizm
snobizm
kübizm
monadizm
sadizm
budizm
nüdizm
deizm
fideizm
spontaneizm
teizm
ateizm
politeizm
panteizm
monoteizm
sofizm
metamorfizm
antropomorfizm
egzomorfizm
izomorfizm
paralojizm
neolojizm
ekolojizm
psikolojizm
ontolojizm
sosyolojizm
vandalizm
feodalizm
idealizm
realizm
sürrealizm
radikalizm
sendikalizm
klerikalizm
kemalizm
formalizm
finalizm
nominalizm
fonksiyonalizm
nasyonalizm
enternasyonalizm
rasyonalizm
irrasyonalizm
paternalizm
liberalizm
federalizm
moralizm
amoralizm
immoralizm
plüralizm
natüralizm
sürnatüralizm
strüktüralizm
üniversalizm
fatalizm
vejetalizm
kapitalizm
antikapitalizm
transandantalizm
eksperimantalizm
santimantalizm
enstrümantalizm
oryantalizm
fundamentalizm
düalizm
individüalizm
sansüalizm
spiritüalizm
aktüalizm
entelektüalizm
konseptüalizm
endüstriyalizm
providansiyalizm
egzistansiyalizm
emperyalizm
antiemperyalizm
materyalizm
sosyalizm
nasyonal sosyalizm
bilimsel sosyalizm
paralelizm
makyavelizm
probabilizm
nihilizm
merkantilizm
sembolizm
alkolizm
popülizm
panislamizm
dinamizm
totemizm
animizm
pesimizm
optimizm
ekonomizm
konformizm
transformizm
urbanizm
paganizm
mekanizm
anglikanizm
amerikanizm
şamanizm
brahmanizm
hümanizm
onanizm
satanizm
galvanizm
aryanizm
jakobenizm
helenizm
fenomenizm
kretenizm
kalvenizm
şovenizm
lezbiyenizm
kartezyenizm
kinizm
feminizm
determinizm
indeterminizm
leninizm
alpinizm
sinizm
hedonizm
antagonizm
monizm
evdemonizm
anakronizm
platonizm
neoplatonizm
daltonizm
siyonizm
abstraksiyonizm
mutasyonizm
empresyonizm
ekspresyonizm
eksibisyonizm
revizyonizm
illüzyonizm
postmodernizm
komünizm
antikomünizm
oportünizm
taoizm
egoizm
şintoizm
hilozoizm
tropizm
şimiotropizm
kromotropizm
higrotropizm
fototropizm
barbarizm
solidarizm
sekülarizm
vejetarizm
totalitarizm
militarizm
parlamentarizm
volontarizm
fakirizm
lirizm
ampirizm
aforizm
terörizm
jeosantrizm
egosantrizm
antroposantrizm
turizm
iç turizm
mas turizm
pürizm
natürizm
fütürizm
parnasizm
laisizm
klasisizm
narsisizm
kritisizm
septisizm
mistisizm
agnostisizm
marksizm
solipsizm
faşizm
taşizm
fetişizm
goşizm
mazoşizm
anarşizm
monarşizm
lenfatizm
pragmatizm
astigmatizm
dogmatizm
otomatizm
fanatizm
atletizm
senkretizm
peripatetizm
estetizm
semitizm
antisemitizm
raşitizm
fototaktizm
eklektizm
okültizm
irredantizm
romantizm
otizm
egotizm
narkotizm
nepotizm
despotizm
erotizm
otoerotizm
egzotizm
hinduizm
panslavizm
atavizm
bolşevizm
rölativizm
nativizm
primitivizm
pozitivizm
aktivizm
objektivizm
subjektivizm
kolektivizm
konstrüktivizm
nazizm

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: