2016-01-18

Kafiye sözlüğü: L ile biten kelimeler

al
faal
bal
süzme bal
acı bal
deli bal
vebal
ikbal
istikbal
izzetüikbal
balbal
timbal
global
deccal
deccal
mecal
rical
irtical
istical
kılcal
çal
çal
paçal
zerdeçal
seçal
dal
ana dal
doruk dal
yan dal
abdal
abdal
pedal
efdal
cidal
piramidal
hiperboloidal
koloidal
elipsoidal
sinüzoidal
itidal
skandal
mandal
sandal
vandal
feodal
hardal
akhardal
ideal
meal
fal
afal
kefal
uçar kefal
akkefal
brakisefal
ansefal
dolikosefal
trikosefal
hidrosefal
androsefal
makrosefal
mikrosefal
iğfal
ihtifal
etfal
legal
illegal
senegal
iştigal
çangal
kangal
kangal
mangal
tergal
işgal
mazgal
doğal
hal
hal
hal
hâl
fevkalade hâl
seferî hâl
iyi hâl
yalın hâl
olağanüstü hâl
mahal
meskûn mahal
pahal
behemehâl
lisanıhâl
hasbihâl
tercümeihâl
ilmihâl
mızraklı ilmihâl
intihal
irtihal
halhal
hemhâl
münhal
derhâl
turhal
ishal
methal
ithal
muhal
farzımuhal
arzuhâl
hüsnühâl
zühal
infial
iştial
kal
kal
laakal
karabakal
çakal
sakal
kaba sakal
köse sakal
keçi sakal
değirmi sakal
çatal sakal
didon sakal
top sakal
çember sakal
aksakal
portakal
radikal
biyomedikal
sendikal
tropikal
astropikal
gramatikal
itikâl
intikal
müzikal
bakkal
bozbakkal
bakkal çakkal
çokal
lokal
vokal
yuvarlak vokal
uzun vokal
matriarkal
patriarkal
paskal
mıskal
fiskal
miskal
istiskal
eşkâl
işkâl
potkal
tutkal
ince tutkal
plastik tutkal
kılükal
saykal
lal
lal
istidlal
celal
zülcelal
helal
melal
pürmelal
ihlal
izmihlal
hilal
inhilal
ihtilal
istiklal
tellal
zülal
mal
ara mal
ikame mal
sermaye mal
mirî mal
tapon mal
fason mal
amal
hamal camal
damal
hamal
anamal
peştamal
icmal
cemal
kemal
berkemal
sağmal
ihmal
kabzımal
imal
minimal
lakrimal
desimal
maksimal
şimal
ihtimal
optimal
istimal
suistimal
infinitezimal
ikmal
resülmal
beytülmal
atomal
sarmal
termal
termal
jeotermal
hidrotermal
normal
anormal
başmal
nal
anal
banal
kanal
atarkanal
sanal
antitanal
yanal
bienal
fenomenal
inal
kardinal
final
yarı final
çeyrek final
dörtlü final
dömifinal
orijinal
marjinal
jeosenklinal
nominal
terminal
diyagonal
atonal
enternasyonal
azonal
pırnal
jurnal
dörtnal
pal
opal
kopal
topal
kör topal
paspal
aral
maral
katedral
liberal
federal
meral
general
tuğgeneral
tümgeneral
orgeneral
korgeneral
mineral
integral
amiral
büyük amiral
tuğamiral
tümamiral
oramiral
koramiral
visamiral
spiral
kral
taçsız kral
kumral
oral
koral
moral
immoral
ekvatoral
ekvatoral
pektoral
pastoral
mitral
santral
termik santral
hidroelektrik santral
nükleer santral
dural
kural
sal
asal
akçasal
masal
magmasal
karasal
parasal
yasal
anayasal
siyasal
kimyasal
biyokimyasal
mafsal
sınıfsal
istihsal
ruhsal
açısal
kılgısal
yargısal
yazgısal
yapısal
altyapısal
üstyapısal
sanrısal
tanrısal
rastlantısal
sayısal
isal
misal
imtisal
ittisal
visal
inaksal
sağlıksal
mantıksal
paradoksal
ırksal
hukuksal
akılsal
sığamsal
bağlamsal
anlamsal
kaplamsal
kuramsal
kavramsal
yaşamsal
emsal
tarımsal
tasımsal
çağrışımsal
kalıtımsal
sayımsal
varsayımsal
timsal
doğumsal
kumsal
olumsal
toplumsal
kurumsal
duyumsal
finansal
destansal
hayvansal
kadınsal
yazınsal
sonsal
budunsal
dokunsal
sorunsal
erosal
kutupsal
dolay kutupsal
üniversal
kırsal
irsal
onursal
fassal
mufassal
gassal
ussal
dışsal
sanatsal
tatsal
kalıtsal
anıtsal
yurtsal
kutsal
dış kutsal
olgusal
bulgusal
kurgusal
bilim kurgusal
dirim kurgusal
duygusal
tutkusal
ulusal
arsıulusal
kamusal
karamusal
doğrusal
duyusal
güzel duyusal
baysal
soysal
uysal
duysal
şal
mareşal
feldmareşal
şapşal
tal
çatal
üççatal
ketal
metal
ametal
kıtal
dijital
kapital
resital
transandantal
hantal
santimantal
enstrümantal
tantal
oryantal
kental
total
aptal
aptal aptal
iptal
kartal
kartal
sakallı kartal
partal
portal
pastal
kristal
postal
kartpostal
battal
muattal
sual
sorgu sual
spiritüal
aval
aval
aval aval
andaval
cırdaval
kaval
kaşkaval
maval
karnaval
martaval
açval
zeval
ahval
dival
festival
emval
minval
oval
narval
pusval
çuval
tuval
cevval
şevval
pazval
yal
ayal
hayal
ham hayal
inkisarıhayal
sukutuhayal
hayal meyal
riyal
spesiyal
evladüiyal
sinyal
kolonyal
materyal
aktüeryal
inisyal
sosyal
asosyal
batyal
meyyal
seyyal
bazal
gazal
nazal
ibzal
iptizal
inzal
empermeabl
fabl
tabl
rantabl
prezantabl
konvertibl
ansambl
el
yad el
ikinci el
birinci el
bir el
yedi kat el
bel
yarı bel
çatal bel
bel bel
yol bel
cebel
desibel
müstakbel
tembel
kafası tembel
sultani tembel
göbel
dübel
müstacel
muaccel
müseccel
müeccel
ecel
nicel
dönencel
öncel
güncel
düşüncel
reçel
içel
miçel
muaddel
bedel
rayiç bedel
cedel
şandel
model
canlı model
fotomodel
urodel
berdel
gerdel
reel
fel
anofel
agel
gelgel
engel
kutup engel
cengel
çengel
kengel
sütlü kengel
döngel
vargel
pergel
eçhel
mehel
jel
kel
çekel
sekel
şekel
tekel
dikel
nikel
tikel
müşekkel
tevekkel
ilkel
çökel
sökel
şnorkel
heykel
halel
paralel
barparalel
diyalel
milel
beynelmilel
muallel
müdellel
mel mel
amel
hamel
lamel
aksülamel
beşamel
müstamel
mücmel
emel
remel
temel
muhtemel
çeğmel
mühmel
rimel
mükemmel
kalomel
formel
tümel
flanel
panel
genel
pinel
personel
fonksiyonel
konvansiyonel
rasyonel
irrasyonel
sansasyonel
profesyonel
tradisyonel
önel
dönel
şarapnel
nesnel
tünel
öznel
noel
apel
papel
seksapel
çepel
nipel
akvarel
şambrel
yerel
eleştirel
törel
sektörel
putrel
türel
natürel
strüktürel
kültürel
sosyokültürel
sel
içsel
abecesel
maddesel
gövdesel
belgesel
yarı belgesel
bölgesel
imgesel
simgesel
dizgesel
kesel
ilkesel
ülkesel
kütlesel
mesel
darbımesel
iradımesel
nesnesel
dairesel
töresel
yöresel
küresel
çevresel
tarihsel
ezgisel
sezgisel
çizgisel
tepkisel
bitkisel
helisel
misel
dişisel
kişisel
çekirdeksel
özdeksel
mesleksel
eşleksel
geleneksel
göreneksel
ilineksel
ereksel
diriksel
radyoelektriksel
matematiksel
aritmetiksel
fiziksel
göksel
köksel
sümüksel
müselsel
dilsel
düzlemsel
üremsel
gizemsel
biçimsel
edimsel
bilimsel
çevre bilimsel
ruh bilimsel
yapı bilimsel
kazı bilimsel
halk bilimsel
gök bilimsel
dil bilimsel
anlam bilimsel
yöntem bilimsel
dirim bilimsel
toplum bilimsel
zaman bilimsel
insan bilimsel
köken bilimsel
evren bilimsel
budun bilimsel
yer bilimsel
nüfus bilimsel
dirimsel
çevrimsel
mevsimsel
girişimsel
eytişimsel
betimsel
yönetimsel
üretimsel
eğitimsel
devimsel
söz dizimsel
bölümsel
iz düşümsel
çözümsel
madensel
bedensel
nedensel
örgensel
dikdörtgensel
kökensel
törensel
evrensel
cinsel
eş cinsel
dinsel
zihinsel
tinsel
beyinsel
viyolonsel
önsel
düşünsel
bütünsel
anterosel
parsel
yersel
cebirsel
silindirsel
şiirsel
sinirsel
görsel
karamürsel
güneşsel
bilişsel
düşsel
yönetsel
eğitsel
işitsel
görsel-işitsel
kentsel
örgütsel
içgüdüsel
düzgüsel
ülküsel
görüntüsel
büyüsel
evsel
işlevsel
görevsel
deneysel
bireysel
eşeysel
yüzeysel
özsel
tel
dikenli tel
tel tel
muhtel
nitel
epitel
maktel
dantel
entel
otel
butik otel
apart otel
metrdotel
motel
kartel
hastel
pastel
kestel
üstel
manuel
seksüel
biseksüel
homoseksüel
heteroseksüel
metroseksüel
transseksüel
ritüel
espritüel
aktüel
entelektüel
odyovizüel
karavel
kevel
gövel
cetvel
düvel
yedi düvel
evvel
aklıevvel
teşrinievvel
cemaziyelevvel
rebiyülevvel
kânunuevvel
yel
kaba yel
akça yel
kara yel
yıldız kara yel
ak yel
kızıl yel
boz yel
teyel
biyel
bakteriyel
endüstriyel
diferansiyel
potansiyel
muhayyel
gazel
matmazel
ezel
hezel
müptezel
dizel
genzel
özel
kişiye özel
sözel
tözel
erzel
şnitzel
güzel
güzel güzel
bir güzel
gelişigüzel
güpgüzel
tüzel
cıbıl
hımbıl
babacıl
anacıl
larvacıl
çağcıl
dağcıl
bıcıl
adamcıl
yabancıl
kancıl
yılancıl
insancıl
tavşancıl
kadıncıl
narcıl
buğdaycıl
ağızcıl
akçıl
yaprakçıl
toprakçıl
kurakçıl
batakçıl
balıkçıl
telli balıkçıl
alacabalıkçıl
akbalıkçıl
ılıkçıl
çırçıl
kırçıl
taşçıl
barışçıl
adıl
ardıl
tıfıl
cangıl
bıngıl bıngıl
cıngıl
çıngıl
şıngıl
zıngıl zıngıl
ağıl
açık ağıl
bağıl
çağıl çağıl
tahıl
kıl
akıl
oyma akıl
koyma akıl
çakıl
ıkıl ıkıl
sarkıl
kımıl
kımıl kımıl
mısmıl
yabanıl
ıpıl ıpıl
çıpıl çıpıl
harıl harıl
parıl parıl
şarıl şarıl
fırıl fırıl
gırıl gırıl
hırıl hırıl
mırıl mırıl
pırıl pırıl
şırıl şırıl
tırıl
zırıl zırıl
sayrıl
asıl
fasıl
munfasıl
hasıl
elhasıl
velhasıl
nasıl
anasıl
muttasıl
vasıl
mayasıl
ısıl
fısıl fısıl
dudaksıl
damaksıl
varsıl
muhassıl
kassıl
ağızsıl
haşıl
taşıl
ışıl
ışıl ışıl
hışıl hışıl
mışıl mışıl
fosforışıl
florışıl
gazışıl
atıl
batıl
hatıl
tartıl
tırtıl
cıvıl cıvıl
kıvıl kıvıl
yıl
ayrıksı yıl
mali yıl
adli yıl
yeni yıl
kamerî yıl
artık yıl
dönencel yıl
altın yıl
gümüş yıl
yarıyıl
kırkyıl
binyıl
yüzyıl
fazıl
kazıl
kızıl
kıpkızıl
il
fail
münfail
hail
kail
mikâil
mail
hamail
şemail
nail
cebrail
israil
azrail
mesail
zail
ebabil
kabil
bu kabil
makabil
mütekabil
gayrikabil
mukabil
stabil
debil
sebil
iskambil
zembil
mobil
eşelmobil
lokomobil
elektromobil
otomobil
acil
tacil
tebcil
gölgecil
özgecil
tanecil
tecil
sicil
adli sicil
iyicil
nemcil
bencil
incil
ikincil
birincil
ikircil
tescil
evcil
ödevcil
merkezcil
çil
çil çil
kireççil
böcekçil
erkekçil
sinekçil
yer özekçil
pislikçil
hepçil
sesçil
silisçil
leşçil
yemişçil
etçil
dil
yapma dil
ana dil
yabancı dil
tatlı dil
iltisaki dil
tek heceli dil
gizli dil
resmî dil
ari dil
sivri dil
ortak dil
diplomatik dil
küçük dil
özel dil
bitişken dil
standart dil
ölçünlü dil
bükünlü dil
ölü dil
yapay dil
adil
mübadil
kâtibiadil
tadil
muadil
deryadil
tebdil
mütebeddil
mutedil
safdil
idil
idil
ehlidil
suzidil
tirhandil
kandil
top kandil
kör kandil
gökkandil
körkandil
iskandil
mendil
kolonyalı mendil
ıslak mendil
krokodil
mudil
fil
gafil
israfil
efil efil
zencefil
kefil
müteselsilen müteselsil kefil
çetrefil
sefil
sersefil
mahfil
karanfil
anglofil
hemofil
germanofil
hidrofil
higrofil
klorofil
profil
elektrofil
bibliyofil
bazofil
tirfil
dingil
şergil
eğil
değil
çiğil
siğil
cahil
kara cahil
zırcahil
dahil
dâhil
müdahil
kâhil
muzmahil
sahil
teçhil
ehil
cehil
mehil
teshil
müshil
muhil
fiil
addan türeme fiil
isimden türeme fiil
aktif fiil
yardımcı fiil
çekimli fiil
tasvirî fiil
ek fiil
birleşik fiil
edilgen fiil
ettirgen fiil
etken fiil
işteş fiil
türemiş fiil
olumlu fiil
dönüşlü fiil
olumsuz fiil
zarf-fiil
bağ-fiil
sıfat-fiil
bilfiil
kil
arı kil
akil
nakil
nâkil
sakil
müstakil
şekil
tekil
vekil
herzevekil
başvekil
müteşekkil
mütevekkil
müvekkil
alkil
tenkil
anaerkil
ataerkil
baskil
eskil
teşkil
işkil
tevkil
alil
talil
hüsnütalil
celil
delil
zelil
tahlil
mil
amil
hamil
vazıhamil
kâmil
mütekâmil
şehitkâmil
şamil
makabline şamil
cemil
remil
tahmil
tekmil
mütehammil
promil
bismil
teşmil
karbonil
koşnil
pil
termoelektrik pil
kalem pil
kuru pil
sepil sepil
kırtıpil
ipil ipil
çipil
kopil
torpil
faril
varil
abril
kadril
eril
beril
steril
gril
tahril
diril
kiril
spiril
tiril tiril
goril
çivril
asil
basil
gasil
mümasil
embesil
eklesil
nesil
eynesil
tafsil
bertafsil
tahsil
yüksek tahsil
müstahsil
misil
karboksil
hidroksil
müteselsil
temsil
nispi temsil
tensil
fosil
mümessil
genizsil
yeşil
açık yeşil
koyu yeşil
yemyeşil
dişil
katil
katil
kanlı katil
seri katil
kiralık katil
tatil
adli tatil
mustatil
etil
metil
fitil
mitil
palmitil
sitil
rotil
kirtil
stil
pastil
pestil
tekstil
bopstil
mütedavil
havil
kavil
vodvil
tevil
tahvil
sivil
begonvil
dekovil
avrovil
mütehavvil
muhavvil
mütemayil
meyil
zeyil
zil
azil
nazil
nevazil
rezil
brezil
tehzil
gizil
menzil
tenzil
terzil
kilosikl
monokl
ol
sağ ol
hazır ol
bol
bol
eli bol
bol bol
gönlü bol
parabol
amfibol
karambol
sembol
hiperbol
basketbol
hentbol
futbol
voleybol
beyzbol
paraçol
idol
gondol
fleol
alveol
fol
gol
altın gol
gümüş gol
lügol
moğol
hol
müzikhol
kol
takma kol
sağ kol
beşinci kol
ön kol
çift kol
kafakol
karakol
ileri karakol
gayakol
ekol
sağkol
glikol
alkol
etil alkol
asit alkol
dialkol
protokol
kaşkol
bemol
formol
razmol
etanol
fenol
şarampol
monopol
akropol
metropol
orostopol
rol
barkarol
bandrol
fümerol
profiterol
sterol
kolesterol
başrol
trol
petrol
kontrol
otokontrol
sol
sol
konsol
turnusol
tol
atol
etol
mentol
diyastol
sistol
ekstrasistol
yol
ana yol
orta yol
stabilize yol
altı yol
tahsisli yol
kaçamak yol
açısal yol
çakıl yol
yol yol
tam yol
yan yol
çıkar yol
bir yol
ekspres yol
dört yol
doğru yol
tek yönlü yol
köprü yol
kötü yol
ayol
viyol
fanyol
doğanyol
ispanyol
otoyol
piryol
dörtyol
azol
tiabendazol
krezol
lizol
benzol
hidrozol
öl
çöl
döl
göl
artık göl
inegöl
acıgöl
sarıgöl
bingöl
höl
glayöl
faul
bul
kabul
kayıt kabul
resmikabul
hüsnükabul
makbul
bambul
tembul
tombul
cambul cumbul
cumbul cumbul
istanbul
yönbul
acul
kumcul
soncul
oduncul
yosuncul
sucul
tuzcul
çul
çapaçul
otçul
kurtçul
dul
karadul
fodul
nodul
ful
şaful
meful
sarih meful
koful
uful
cangıl cungul
çangıl çungul
dangıl dungul
murgul
meşgul
oğul
oğul oğul
üvey oğul
çoğul
sütoğul
uğul uğul
buğul buğul
meçhul
faili meçhul
duhul
zühul
jul
kilojul
kul
makul
gayrimakul
karakul
şakul
menkul
gayrimenkul
okul
karma okul
teknik okul
özel okul
etkin okul
kardeş okul
ortaokul
yüksekokul
ilkokul
çakıl çukul
nükûl
malul
medlul
melul
mahlul
hulul
mamul
yarı mamul
memul
mahmul
kumul
karasal kumul
şümul
âlemşümul
cihanşümul
moymul
pul
para pul
pul pul
apul apul
çapul
ampul
mum ampul
marul
acı marul
yabani marul
kıvırcık marul
tuğrul
horul horul
torul
kurul
seçici kurul
genel kurul
alt kurul
yarkurul
mesul
resul
mahsul
yoksul
yok yoksul
otsul
usul
husul
alelusul
vusul
koşul
ön koşul
tul
maktul
tortul
bavul
davul
şavul
mebzul
buzul
nüzul
tekabül
bülbül
tepeli bülbül
çeşmibülbül
sümbül
gölcül
ölümcül
öncül
üçüncül
bütüncül
böcül böcül
sürücül
kötücül
gökçül
çürükçül
teadül
tebeddül
düldül
düldül
pandül
modül
ödül
dördül
güdül
tefeül
tegafül
tekeffül
darıfülfül
gül
yabani gül
karagül
üçgül
virgül
noktalı virgül
özgül
tecahül
tedahül
teehhül
kül
kül
fakül
kâkül
çekül
fekül
molekül
makromolekül
pelikül
fasikül
partikül
kütikül
vezikül
teşekkül
tevekkül
baskül
miniskül
majüskül
minüskül
püskül
keşkül
müşkül
tezellül
eylül
teamül
tekâmül
tahammül
teemmül
tekemmül
formül
cebirsel formül
gümül
granül
gönül
kösnül
gürül gürül
tekâsül
tenasül
teselsül
konsül
viskonsül
kapsül
temessül
tevessül
gusül
tül
fistül
püstül
tedavül
tahavvül
temayül
tahayyül
zül
tezelzül
tenezzül
kravl
süheyl
kokteyl

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: